Keyboard and Mouse

AKTUALITY

Články ze školního blogu

Online výuka

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE

Distanční výuka

Organizace výuky

Informace ke karanténě ve škole

Aktuální informace

 

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE

Školní rok 2020/2021 bude dle všech ukazatelů opět úzce spjat s probíhající světovou pandemií covid-19. Našim cílem je zajistit provoz školy a s tím související činnosti v maximálním možném rozsahu tak, aby epidemiologická situace co nejméně ovlivňovala vzdělávání našich dětí.

Následující prostor našich webových stránek bude obsahovat informace k výuce, provozní informace, aktuální stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a dalších kompetentních institucí.

Věříme, že se nám společnými silami podaří eliminovat veškerá rizika související s touto pandemií nejen vzhledem k našim žákům, ale také všem zaměstnancům školy.

 

AKTUALITY K VÝUCE

AKTUÁLNÍ INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE NA I. a II. STUPNI ZŠ

Od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020

je dle Usnesení Vlády České republiky zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Na základě této informace Vám stručně shrnujeme základní pokyny k organizaci výuky a provozu školy.

Upozorňujeme všechny žáky školy, že je distanční vzdělávání ze zákona povinné. Žáci tak musí plnit v řádných termínech všechny úkoly, které budou během distanční výuky zadány.

 

Od středy 14. 10. 2020 bude ZŠ 1. máje fungovat v následujícím režimu:

 

VÝUKA

I. stupeň

 • veškeré domácí úkoly budou zadávány přes systém Bakaláři (žáci mají své přihlašovací údaje uvedeny v žákovských knížkách) - prosíme o kontrolu systému Bakaláři každý den a zajištění odevzdávání všech zadaných domácích úkolů v termínech dle pokynů vyučujících;

 • na základě domluvy s třídními učiteli (obdržíte pokyny) budou probíhat on-line hodiny nebo konzultace;

 • pro odevzdání domácích úkolů lze také využít službu na vrátnici školy, která je otevřena v čase 8.00 - 14.00 hodin.

II. stupeň

 • v Bakaláři je nastaven redukovaný rozvrh v souladu s manuálem MŠMT, nasazené hodiny budou probíhat synchronně online přes MS-Teams;

 • výuka je povinná, vyučující eviduje absenci žáků, nepřítomnost je třeba řádně omluvit.

 • za ostatní neuskutečněné vyučovací hodiny budou zadávat vyučující domácí práci, která je rovněž pro žáky povinná;

 • apelujeme na všechny žáky, aby si hlídali veškeré pokyny svých vyučujících a zadanou práci plnili ve stanovených termínech.

 

OBĚDY

 • všechny děti mají nárok během distanční výuky na obědy ve školní jídelně

 • obědy se budou vydávat průběžně v čase 12.00 - 14.30 hodin

 • obědy lze odebrat POUZE do jídlonosiče

 • obědy nejsou odhlašovány automaticky, každý žák si musí svou stravu odhlásit sám

 • v případě, že máte příznaky onemocnění koronavirem, své obědy si odhlaste a do školní jídelny nevstupujte

 • při pohybu ve školní jídelně dbáme na bezpečnost nejen personálu školy, ale také na ostatní strávníky

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • uzavřena.

 

OŠETŘOVNÉ

 • formulář pro ošetřovné je k dispozici na vrátnici školy v čase 8.00 - 14.00 každý den;

 • na ošetřovné mají (dle informací z médií) nárok rodiče dětí do 10 let.

 

TÝDEN OD 26. 10. - 31. 10. 2020

 • neprobíhá výuka a ani nelze odebrat obědy.

 

Pro nejaktuálnější informace prosím sledujte naše webové stránky nebo kontaktujte třídní učitele Vašich dětí.

Věříme, že se od prvního týdne v listopadu uvidíme zpátky ve školních lavicích.

SEMAFOR PRO ŠKOLY

STUPNĚ POHOTOVOSTI V OBLASTI OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

 • SPECIFICKÁ OPATŘENÍ PRO ŠKOLY:

Pro školy a školská zařízení jsou nastaveny 4 stupně pohotovosti (0, 1, 2, 3):

 • ​stupeň pohotovosti "0" - nulové nebo zanedbatelné riziko (bílá barva)

  • standardní provoz zařízení v souladu s hygienickými požadavky a mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví na provoz škol a školských zařízení​

 • stupeň pohotovosti "1" - výskyt nákazy v ČR bez komunitního přenosu​ (zelená barva)

  • opatření jako u stupně 0 s doplněním o následující - omezení pohybu třetích osob v prostorách školy, omezení konání konzultačních hodin a třídních schůzek (využití on-line prostředí), omezení počtu osob na hromadných akcích, omezení pořádání hromadných akcí​

 • stupeň pohotovosti "2" - počínající komunitní přenos v ČR​ (žlutá barva)

  • opatření jako u stupně 0 a 1 s doplněním - omezení aktivit nad rámec organizace činnosti školy, které nejsou nezbytné pro naplnění školního vzdělávacího programu​

 • stupeň pohotovosti "3"​ - narůstající anebo přetrvávající komunitní přenos v ČR (červená barva)

  • opatření jako u stupně 0, 1, 2 včetně možnosti omezení provozu škol a školských zařízení a dalších zájmových a vzdělávacích aktivit a nastavení omezeného režimu s preferencí distančního vzdělávání​

AKTUÁLNÍ STUPEŇ POHOTOVOSTI:

 • stupeň pohotovosti "3" 

 • kliknutím na ikonu semaforu se objeví detailní informace

KARANTÉNA VE ŠKOLE

AKTUÁLNĚ NAŘÍZENÁ KARANTÉNA NA ZŠ 1. MÁJE HAVÍŘOV:

 • od 7. 10. 2020 - nařízena karanténa pro žáky třídy 2.A a 2.B

 • od 9. 10. 2020 - nařízena karanténa pro žáky třídy 5.A

OBECNÉ INFORMACE A UŽITEČNÉ ODKAZY

OBECNÉ INFORMACE:

 • školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy

 • od žáků se před příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti

 • nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy

 • nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, skupinách apod.

 • v tuto chvíli je vyžadováno nošení ochrany úst a nosu (roušky, respirátory) ve společných prostorách školy a u žáků II. stupně také během výuky (aktualizováno k 18. 9. 2020)

 • je důležité dbát na řádnou osobní a respirační hygienu

 • situace se může měnit v závislosti na protiepidemických opatřeních (viz výše 4 stupně pohotovosti tzv. semafor)

 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

 • u osob s projevy alergického nebo chronického onemocněním (kašel, rýma) je nutné potvrzení této zdravotní skutečnosti praktickým lékařem pro děti a dorost

 • žák, u něhož se projeví příznaky infekčního onemocnění (podezření na výskyt nákazy covid-19), bude izolován od studijní skupiny a předán zákonnému zástupci žáka

  • Na základě par. 7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví má škola povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.

 • škola minimalizuje pohyb třetích osob v budově školy

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV