Zápis do 1. tříd 

pro školní rok 2020/2021

Informace k organizaci a průběhu zápisu 

pro přijetí k povinné školní docházce na ZŠ 1. máje v Havířově – Městě ve školním roce 2019/2020 pro školní rok 2020/2021.

 

 

 

ORGANIZACE ZÁPISU:

 

Termín zápisu:

 

Zápis do 1. tříd se koná na území celého statutárního města Havířov v jednotném termínu:

v pondělí 6. dubna 2020 v době od 13.00 hodin do 17.00 hodin,

v úterý 7. dubna 2020 v době od 13.00 hodin do 16.00 hodin.

 

Místo zápisu:

Zápis se koná ve školní budově ZŠ 1. máje 10a/956, Havířov – Město.

Odklad školní docházky:

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení dětského či odborného lékaře.

 

I v případě, že chcete žádat o odklad povinné školní docházky, se musíte k zápisu dostavit. Zde dostanete k vyplnění „Žádost o odklad“, případně kontakty na školská poradenská zařízení nebo přinesete již vyplněné k zápisu. Žádost společně s kontakty najdete na této webové stránce (níže). Veškeré podklady k vyřízení odkladu povinné školní docházky je nutné doručit škole nejpozději do 31. května 2020.

Počet žáků, které je možné přijmout:
Pro školní rok 2020/2021 lze přijmout maximálně 90 dětí.
V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků v jednotlivých třídách snížen v souladu s právními předpisy.

 

Kritéria pro přijímání žáků:

  • dítě s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu základní školy

  • dítě s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod základní školy

  • dítě, které nemá trvalý pobyt ve městě Havířově

PRŮBĚH ZÁPISU:

Popis formálních a případných dalších částí zápisu:

Průběh zápisu pro školní rok 2020/2021 je následující:

  • zákonný zástupce předloží průkaz totožnosti a rodný list dítěte

  • zákonný zástupce vypíše a odevzdá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

  • zákonný zástupce vyplní ve spolupráci s pedagogickým pracovníkem školy evidenční kartu dítěte

  • v případě, že zákonný zástupce přišel i s dítětem, projde dítě orientačním posouzením školní připravenosti

Předmětem posouzení je:

  • sociální zralost dítěte, základní vyjadřovací schopnosti (básnička, písnička), hrubá a jemná motorika, kresba postavy, znalost základních barev, matematická představivost v oboru čísel do 5, znalost základních tvarů, všeobecné znalosti přiměřené věku. 

Při motivační části zápisu bude představena škola budoucímu prvňáčkovi jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. Rozhovor s dítětem bude trvat maximálně 15 minut, zpravidla je to však kratší doba. V žádném případě se nejedná o jakési zkoušení budoucího prvňáčka! Vše probíhá v příjemné a klidné atmosféře, tak aby se děti nestresovaly.  

Posouzení neslouží k zařazení dítěte do konkrétní třídy, poskytuje pouze základní představu o tom, zda je dítě zralé pro přijetí k základnímu vzdělávání. Pokud mají pedagogičtí pracovníci pochybnosti, doporučí zákonnému zástupci spolupráci se školským poradenským zařízením.

 

Náhradní termín zápisu:

Nejlépe po telefonické domluvě s paní zástupkyni ŘŠ pro 1. stupeň p. Hujerovou na tel. č. 702 196 412.

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno pod registračním číslem na vývěsce při vstupu do školní budovy a na webových stránkách školy během několika dnů po zápisu (nejdéle však v zákonné lhůtě do 30 dnů od zápisu).

© 2018 by  Mgr. M. Drozdová Ph. D. | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy