Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Výsledky zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PODLE PŘIDĚLENÝCH KÓDŮ 

Informace k organizaci a průběhu zápisu 

pro přijetí k povinné školní docházce na ZŠ 1. máje v Havířově – Městě ve školním roce 2019/2020 pro školní rok 2020/2021.

ZÁPIS PROBĚHL VE DNECH

6. DUBNA 2020 - 17. DUBNA 2020

 

 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 vydává ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatření k zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona a v souladu s nařízením zřizovatele naší základní školy.

 

Výše uvedená mimořádná opatření vyžadují:

 1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole,

 2. pro příjem žádosti o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanovené školským zákonem.

 

Po ukončení mimořádných opatření bude zorganizováno osobní setkání nově zapsaných žáků a jejich zákonných zástupců s učiteli. Současně se všichni budou moci seznámit s prostředím školy a prostory školy a se vzdělávacím programem. 
Smysl tohoto osobního setkání s Vámi je především motivační a zároveň organizační.

 

ORGANIZACE A PRŮBĚH ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU:

 

​Podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

 

 • ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽÁKA VYPLNÍ PŘIHLÁŠKU KE VZDĚLÁVÁNÍ DO 1. TŘÍDY  

  • PŘIHLÁŠKU LZE VYPLNIT NEJDŘÍVE S DATEM 6. DUBNA 2020 jednou z následujících variant:

   • elektronicky ve formátu MS Word - ZDE

   • přes on-line formulář - ZDE

   • v papírové podobě - v budově školy

 • JAKMILE PŘIHLÁŠKU KE VZDĚLÁVÁNÍ OBDRŽÍME, BUDEME VÁS INFORMOVAT O DALŠÍM POSTUPU

 • NÁSLEDNĚ JE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE POVINEN PŘIHLÁŠKU DO 5 DNŮ OD PODÁNÍ ODEVZDAT S PODPISEM NĚKTERÝM Z NÁSLEDUJÍCÍCH ZPŮSOBŮ:

  • POŠTOU NA ADRESU ŠKOLY

  • OSOBNĚ PŘINESENÍM FORMULÁŘE DO ŠKOLY A VHOZENÍM DO SCHRÁNKY U HLAVNÍHO VCHODU

  • DATOVOU SCHRÁNKOU​

  • EMAILEM S ELEKTRONICKÝM PODPISEM

ADRESA ŠKOLY:

Základní škola 1. máje
ulice 1. máje 956/10a
Havířov-Město
736 01

KONTAKTNÍ ÚDAJE ŠKOLY:

EMAIL SEKRETARIÁT ŠKOLY - INFO@ZS1MAJE.CZ

EMAIL ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY PRO I. STUPEŇ - KHUJEROVA@ZS1MAJE.CZ

TELEFON SEKRETARIÁT ŠKOLY - 596 411 135, 702 196 410

Odklad školní docházky:

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení dětského či odborného lékaře.

 

I v případě, že chcete žádat o odklad povinné školní docházky, se musíte k zápisu dostavit. Zde dostanete k vyplnění „Žádost o odklad“, případně kontakty na školská poradenská zařízení nebo přinesete již vyplněné k zápisu. Žádost společně s kontakty najdete na této webové stránce (níže). Veškeré podklady k vyřízení odkladu povinné školní docházky je nutné doručit škole nejpozději do 31. května 2020.

Počet žáků, které je možné přijmout:
Pro školní rok 2020/2021 lze přijmout maximálně 90 dětí.
V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků v jednotlivých třídách snížen v souladu s právními předpisy.

 

Kritéria pro přijímání žáků:

 • dítě s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu základní školy

 • dítě s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod základní školy

 • dítě, které nemá trvalý pobyt ve městě Havířově

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV  | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy