ZŠ 1. máje Havířov je...

 • Základní škola založená v roce 1963.

 • Školou s nejvyšším počtem žáků na území města Havířova.

 • Specializujeme se na rozšířenou výuku matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů.

 • Přes 30 let vzděláváme žáky 6.-9. tříd v matematických třídách, které jsou určené pro nadané žáky jako alternativa k víceletým gymnáziím.

 • Více než 25 let se specializujeme na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými.

 • Součástí školy je Školské poradenské pracoviště (spolupráce se speciálním pedagogem školy a výchovným poradcem).

 • Zaměřujeme se na práci s třídními kolektivy v rámci prevence patologických jevů ve společnosti

 • Škola má moderní vybavení kmenových i odborných učeben.

 • Ve výuce aplikujeme moderní výukové metody v souladu s trendy společnosti 21. století.

 • Žáci školy jsou úspěšnými řešiteli olympiád a soutěží.

 • Žáci 9. ročníků se umisťují na předních příčkách při přijímacím řízení na střední školy.

 • Preferujeme individuální přístup k žákům.

 • Poskytujeme žákům řadu mimoškolních aktivit (školní časopis, školy v přírodě, exkurze, přednášky a besedy, projektové dny).

 • Jsme Fakultní školou Ostravské univerzity.

 • Jsme zapojeni v projektu Hrdá škola (Schools United) a jsme držitelé certifikátu Demokratická škola.

 • Každoročně organizujeme týdenní pobyt žáků Z.E.B.R.A (pro žáky II. stupně) a školy v přírodě (pro žáky I. stupně).

Ve školním roce 2019/2020 se nám navíc podařilo...

 • Vzdělávat a vychovávat přes 600 žáků školy.

 • Realizovat přes 100 on-line hodin týdně během distanční výuky způsobené celosvětovou pandemií koronaviru.

 • Obnovit činnost školy po znovuotevřením škol a připravit žáky 9. ročníků na přijímací zkoušky na SŠ.

 • Úspěšně absolvovat kontrolu Českou školní inspekcí.

 • Zefektivnit komunikaci se zákonnými zástupci žáků pomocí nového systému pravidelných konzultačních hodin.

 • Získat řadu úspěchů v soutěžích a olympiádách na městské, okresní i krajské úrovni.

 • Zrekonstruovat šatní prostory pro žáky II. stupně a tím navázat na rekonstrukci těchto prostor z předchozího školního roku.

 • Zahájit kompletní rekonstrukci školního hřiště.

 • Realizovat projekt Šablony II, který finančně podporuje doučování žáků a projektové dny pro žáky I. a II. stupně školy.

 • Realizovat projekt Mladý farmář (v rámci Městského akčního plánu II).

 • Realizovat aktivity související se statutem fakultní školy.

 • Realizovat projekt Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.

Za celý školní rok 2019/2020 chceme poděkovat především zákonným zástupcům našich žáků, kteří v maximální možné míře zvládli náročné období během přerušení činnosti škol a školských zařízení v České republice způsobené pandemií koronaviru. 

Ve školním roce 2020/2021 máme za cíl...

 • Vzdělávat a vychovávat naše školní děti včetně rekordního počtu žáků zapsaných do 1. tříd.

 • Pracovat na individuálním přístupu k žákům se zohledněním jejich vzdělávacích a osobnostních potřeb.

 • Zajistit co nejefektivnější vyrovnání rozdílů ve vědomostech žáků zapříčiněných přerušením činnosti školy v předchozím školním roce v důsledku epidemie koronaviru.

 • Využít zkušenosti získané z distančního vzdělávání a dále s nimi pracovat v rámci prezenční výuky žáků.

 • Posilovat digitální kompetence žáků a zaměstnanců školy a zefektivnit komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků.

 • Posilovat čtenářskou a matematickou gramotnost žáků.

 • Pracovat na posilování klíčových kompetencí žáků s důrazem na environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu a prevenci patologických jevů.

 • Dokončit rekonstrukci školního hřiště a tím inovovat hodiny tělesné výchovy a činnosti školní družiny.

 • Realizovat stávající a nové projekty školy (Šablony II, Šablony III, nový projekt "V souladu s přírodou na ZŠ 1. máje", Mladý farmář, Ozdravný pobyt pro žáky I. stupně ZŠ).

 • Plnit vizi Fakultní školy Ostravské univerzity.

 • Realizovat tradiční i netradiční akce školy.

 • Inovovat nabídku mimoškolní činnosti.

Pro školní rok 2020/2021 bude naprosto klíčové vyrovnání rozdílů ve vědomostech žáků a zvládnutí všech epidemiologických nástrah a rizik. Držte nám palce, české školství je na zcela nové startovací čáře.

Aktivity naší školy můžete sledovat také na našich sociálních sítích.

Představení základní školy

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV