Výuka na ZŠ 1. máje Havířov

Výuka na základní škole 1. máje Havířov je dána Školním vzdělávacím programem Brána života. Do výuky  zařazujeme řady dalších školních i mimoškolních aktivit, kterými se nám daří dosáhnout maximální efektivity jak      v oblasti vzdělávání, tak výchovy našich žáků. 

Na této stránce se můžete s některými z nich seznámit.

Budova školy je tvořena dvěma pavilóny (pro I. a II. stupeň ZŠ) propojenými prostorem šaten žáků a moderně vybavenou tělocvičnou. Součástí komplexu základní školy je vlastní školní jídelna, která je přístupná spojovací chodbou přímo z budovy školy. Ke škole patří rozsáhlý školní pozemek.

Všechny třídy i odborné učebny naší školy jsou vybaveny výpočetní technikou (připojení k internetu a dataprojektor), ve vybraných kmenových třídách na I. stupni a v odborných učebnách je instalována interaktivní tabule.

Pro výuku jsou k dispozici 2 počítačové učebny, fyzikální učebna pro skupinovou výuku, odborná učebna chemie a přírodopisu, 4 jazykové učebny, učebna zeměpisu, učebna pro výuku pracovních činností, učebna pro výuku hudební výchovy a prostory školní družiny. Součástí školy je také vlastní školní bufet. V letošním školním roce se škola dočká velké rekonstrukce žákovských šaten.

TEXT

TEXT

Děti na I. stupni jezdí velice rády do školy v přírodě. Nejčastěji navštěvovanými lokalitami jsou Beskydy a Jeseníky. Prožíváme dny plné výprav do okolí, her, soutěží a legrace.  Učíme se zde naslouchat přírodě a porozumět jejím zákonitostem.

Z – Zdraví

E – Environmentální výchova

B – Biosféra

R – Rozum

A – Aktivní pohyb

 

ZEBRA je pětidenní program, jehož čas je naplněn hrou, pohybem, tvořivými dílnami, prezentacemi, terénním pozorováním a soutěžemi. Činnosti propojují a doplňují znalosti a dovednosti z  jednotlivých předmětů, například: přírodopisu, chemie, zeměpisu, fyziky, dějepisu, estetické výchovy, tělesné  výchovy.

Prostřednictvím prezentací, pomocí pracovních listů a kooperativních aktivit žáci získají hlubší znalosti o přírodě, ekologických souvislostech a životním prostředí našeho kraje

Většina činností probíhá venku na čerstvém vzduchu v závislosti na momentálním stavu počasí.

Den Země je den věnovaný planetě Zemi, který se koná každý rok 22. dubna. Je to den, který upozorňuje lidi na nebezpečí ničení životního prostředí.

Na naší škole se k tomuto dni připojujeme každoročně formou různých projektů, ve kterých žáci plní úkoly zaměřené na environmentální výchovu. Žáci jsou motivováni k třídění odpadů a k ochraně životního prostředí.

  • úklid u řeky Lučiny

  • návštěva sběrného dvoru

  • vycházky do přírody s plněním zadaných úkolů

  • výroba různých výrobků z recyklovatelného materiálu

  • besedy s ekologickou tematikou

Pro žáky I. stupně pořádáme pravidelně návštěvy Planetária v Ostravě.

Žáci si obohatí učivo přírodovědných předmětů o vesmíru tím, že projdou jednotlivé interaktivní expozice a vyplní pracovní listy, zhlédnou zajímavý film nebo si prohlédnou projekci noční oblohy. Mohou se také seznámit s robotem Engie, který jim pomůže pracovní listy vyhodnotit.

Žáci si odnesou spoustu nových informací, zajímavých zážitků a zkušeností.

Žáci prvního stupně ZŠ 1. máje se pravidelně účastní různých vzdělávacích aktivit, jednou z nejoblíbenějších aktivit je bezpochyby návštěva Světa techniky v zajímavé lokalitě Dolní oblasti Vítkovice. Toto centrum hravou formou představuje dětem zajímavosti z oblasti vědy a techniky. Každá třída si zde může vybrat z pestré nabídky programů určené dětem všech věkových kategorií. Výukové programy jsou provázány s návštěvou tematických expozic. Žáci si zde vyzkouší fungování mnoha originálních interaktivních exponátů, které zažívají formou hry. Tyto exkurze jsou pro žáky naší školy velkým přínosem.

V hodinách výtvarné výchovy spolupracujeme již několik let s malířem panem Dostálem. Učí děti hrát si na malíře a z jednoduchých tvarů malovat zvířátka nebo postavy lidí.

Součástí výuky jednotlivých vyučovacích předmětů na I.stupni je DOPRAVNÍ VÝCHOVA, kterou realizujeme zejména v rámci výuky prvouky a přírodovědy, ale i v ostatních vyučovacích předmětech.

Přitom spolupracujeme i s preventistkami MP Havířov a s městskou sekcí BESIPU  - teoretické znalosti, jejich prověřování formou dopravních testů a praktická výuka na dopravním hřišti na Šumbarku. Účastníme se dvou soutěží ve školním roce, a to Skřítek Dopravák a Soutěž mladých cyklistů.

Školní pěvecký sbor Zvonky zpívá na škole již řadu let. V poslední době se zúčastnil akcí školy jako „Jsem laskavec“ a zapojil se do celostátní charitativní akce „Zpíváme pro UNICEF“. Po celou dobu vede sbor Mgr. Mirka Křížková a na klavír doprovází Mgr. Martina Kotulová.

© 2018 by  Mgr. M. Drozdová Ph. D. | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy