Koncepce a vize ZŠ 1. máje

Hlavní myšlenkou školního vzdělávacího programu ZŠ 1. máje je kromě důrazu na posilování znalostí, dovedností a kompetencí v přírodovědných předmětech a matematice také ................v předmětech všeobecného základu.

Absolvent naší základní školy je tak plně vybaven na přechod mezi základním a středním vzděláváním v souladu s trendy požadavků dnešní společnosti. Žáci, kteří každoročně opouštějí brány naší školy se umisťují na předních příčkách v rámci přijímacích řízení na střední školy nejrůznějšího typu a v rámci svého navazujícího studia vykazují vysokou úspěšnost...........

Tradice a historie školy, která se opírá o .....................

bohaté zkušenosti našich pedagogů a .............

Využívání tradičních i netradičních metod výuky,

Soustavně pracujeme na posilování všech klíčových kompetencí absolventů naší školy a odklonu od pouhého memorování encyklopedických znalostí. V dnešní dynamicky se vyvíjející společnosti cítíme potřebu osvojování tzv. měkkých dovedností osobnosti každého žáka:

  • kompetence k učení - klademe vysoký důraz na práci s nejrůznějšími zdroji při vyhledávání informací, kritické myšlení, soustavnost a trvalost získaných poznatků nebo postoj k nutnosti celoživotního vzdělávání

  • kompetence komunikativní - schopnost argumentace vlastních názorů a postojů, tolerance názorů ostatních spolužáků, schopnost vedení dialogu ..........

  • kompetence sociální - umění naslouchat a respektovat druhé, potřeba pomoci ostatním, vnímání důsledků vlastního chování na zdraví a okolí nejen sebe sama, ale také svého okolí.........

  • kompetence občanské - ................

  • kompetence pracovní - dodržování pravidel ..............

V budoucnu bychom chtěli být školou moderní, progresivní, kladoucí důraz na individuální přístup k 

 

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV  | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy