Projekty školy

ŠABLONY II - Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky

v ZŠ 1. máje Havířov

 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010325

 • Evropský strukturální a investiční fond

 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

 • Doba realizace projektu: 01/2019-12/2020

V rámci projektu "Šablony II" je na naší základní škole zaměstnán speciální pedagog, jehož cílem je práce s integrovanými žáky a žáky ohroženými školním neúspěchem. 

Jsou realizovány speciální setkávání rodičů s odborníky v oblasti pedagogiky a psychologie. Jsou realizovány hodiny doučování pro žáky se specifickými poruchami učení a žáky nadané a zároveň jsou pro žáky I. a II. stupně uskutečňovány projektové dny ve škole i mimo školu (dny s rodilými mluvčími, návštěvy planetária v Ostravě, zoologické zahrady v Ostravě nebo Velkého světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice). Díky tomuto projektu je podporováno také další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Na projekt Šablony II se škola pokusí navázat v další vlně projektů označovaných jako "Šablony III".

V SOULADU S PŘÍRODOU NA ZŠ 1. MÁJE HAVÍŘOV

 • Ministerstvo životního prostředí České republiky

 • Doba realizace projektu: leden - prosinec 2021

Projekt, jehož realizace bude zahájena v lednu 2021 vychází z konceptu projektů tzv. "přírodní zahrady". Díky tomuto projektu bude provedena revitalizace pozemsku školní zahrady, na který budou postupně vysazeny nové keře, stromy a vybrané druhy dalších rostlin. Zahrada ovšem díky projektu získá především nové posezení pro realizaci výuky v přírodě i pro aktivity školní družinky.

Tento projekt navazuje na další dílčí aktivity související s estetizací školní zahrady, která ma za cíl efektivní využívání tohoto prostoru během celého roku.

FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

 • Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta a Fakulta umění

 • Zahájení spolupráce - duben 2019

Statut Fakultní školy Ostravské univerzity nám umožňuje sdílení zkušeností s akademickou sférou a spolupráci na dalších projektech.

Jako fakultní škola pomáháme realizovat přednášky pro studenty učitelských oborů, umožňujeme vedení bakalářských a diplomových prací, umožňujeme vykonávání průběžných i souvislých pedagogických praxí. Za první období naší spolupráce proběhla již řada společných aktivit, které vyvrcholily v listopadu 2019 konferencí pro ředitele škol Moravskoslezského kraje "QUO VADIS? Aneb Kam kráčíš, české školství", kterou naše škola organizovala na půdě Ostravské univerzity.

Během uzavření školy z důvodu epidemie koronaviru se studenti učitelství spolupodíleli na distanční výuce.

Díky této spolupráci škola získala do svého pedagogického sboru nové kolegy. 

MLADÝ FARMÁŘ

 • Městský akční plán II (ORP Havířov)

 • Doba realizace projektu: leden - prosinec 2021

Základní škola 1. máje Havířov získá v rámci tohoto projektu především nové vybavení pro školní zahradu (naučné tabule, vyvýšené záhony, pařeniště apod.), které bude sloužit k pozorování přírody během jednotlivých ročních období.

Na konci roku 2020 bude uspořádán školní farmářský trh, na kterém ve spolupráci s místními farmáři, představíme produkty naší celoroční práce.

ŠABLONY II

PROJEKT EVROPSKÉHO STRUKTURÁLNÍHO A INVESTIČNÍHO FONDU

V SOULADU S PŘÍRODOU NA ZŠ 1. MÁJE

PROJEKT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

SPOLUPRÁCE MEZI ZÁKLADNÍ ŠKOLOU A UNIVERZITOU

MLADÝ FARMÁŘ

PROJEKT MĚSTSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU II PRO ORP HAVÍŘOV

OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL

PROJEKT STÁTNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO INTERVENČNÍHO FONDU

OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL

Projekt Ovoce do škol a Mléko do škol zdravou výživu a osvětu žáků základních škol z hlediska poskytování podpory dodávek ovoce, zeleniny, mléčných výrobků a výrobků z nich.

Díky tomuto projektu získávají v pravidelných intervalech všichni žáci školy balíčky ovoce nebo zeleniny a jogurty a jiné mléčné výrobky. Interval je zpravidla 1x za 14 dní. Roční příspěvek na žáka činí cca 350 Kč.

Součástí tohoto projektu jsou také červnové ochutnávky vybraných výrobků a další doprovodné aktivity.

HRDÁ ŠKOLA

CELOSTÁTNÍ AKTIVITA ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTŮ

HRDÁ ŠKOLA

Myšlenkou projektu Hrdá škola (The Schools United) je zapojit žáky do pravidelných měsíčních aktivit a spolupodílet se tak na posílení vnímání pozitivní identity ke škole, kterou žák navštěvuje. Celý tento projekt je postaven na aktivní a spolupracující žákovské samosprávě.

V rámci tohoto projektu škola poskytuje žákům možnost objednání jednotného školního oblečení s logem "Májovka".

Realizované akce Hrdé školy v režii Žákovské rady ZŠ 1. máje:

 • Den učitelů

 • Halloween

 • Barevný týden

 • Suit Up Day (Společenský den)

 • Den hudby

DEMOKRATICKÁ ŠKOLA

CELOSTÁTNÍ AKTIVITA ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTŮ

DEMOKRATICKÁ ŠKOLA

 

Certifikace "Demokratická škola" umožnila naší základní škole sdílení zkušeností práce se žákovskými samosprávami (v našem případě tzv. Žákovskou radou).

Projekt škole poskytuje metodickou pomoc a sdílení dobré praxe mezi školami, které s aktivními žákovskými samosprávami spolupracují.

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV  | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy