Projekty školy

Základní škola 1. máje Havířov je zapojena do následujících projektů:

ŠABLONY II - Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ 1. máje Havířov

  • CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010325

  • Evropský strukturální a investiční fond

  • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

V rámci projektu "Šablony II" je na škole zaměstnán speciální pedagog, jehož cílem je práce s integrovanými žáky a žáky ohroženými školním neúspěchem. Jsou realizovány speciální setkávání rodičů s odborníky v oblasti pedagogiky a psychologie. Jsou realizovány hodiny doučování pro žáky se specifickými poruchami učení a žáky nadané a zároveň jsou pro žáky I. a II. stupně uskutečňovány projektové dny ve škole i mimo školu (dny s rodilými mluvčími, návštěvy planetária v Ostravě, zoologické zahrady v Ostravě nebo Velkého světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice). Díky tomuto projektu je podporováno také další vzdělávání pedagogických pracovníků.

PROJEKT MLADÝ FARMÁŘ - projekt v rámci MAP II (Městský akční plán města Havířova)

Základní škola 1. máje Havířov získá v rámci tohoto projektu především nové vybavení pro školní zahradu, které bude sloužit k pozorování přírody během jednotlivých ročních období. Na konci roku 2020 uspořádáme školní farmářský trh, na kterém ve spolupráci s místními farmáři, představíme produkty naší celoroční práce.

PROJEKT HRDÁ ŠKOLA (Schools United)

Myšlenkou projektu Hrdá škola je zapojit žáky do pravidelných měsíčních aktivit a spolupodílet se tak na posílení vnímání pozitivní identity ke škole, kterou žák navštěvuje. Celý tento projekt je postaven na aktivní a spolupracující žákovské samosprávě. V rámci tohoto projektu škola poskytuje žákům možnost objednání jednotného školního oblečení s logem "Májovka".

PROJEKT DEMOKRATICKÁ ŠKOLA

Nový projekt ZŠ 1. máje Havířov bude od školního roku 2019/2020 podporovat intenzivní a efektivní práci Žákovské rady I. a II. stupně školy.

 

© 2018 by  Mgr. M. Drozdová Ph. D. | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy