Vyhledat
 • ZŠ 1. máje

Informace k obnovení činnosti školy od 11. a 25. května 2020 (AKTUALIZOVÁNO)

Aktualizace: kvě 6Otevření základní školy od 11. a 25. května 2020

Dne 2. května 2020 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen MŠMT) soubor pravidel pro organizaci období do konce školního roku 2019/2020.


Jelikož jsme Vás již s avizovanými pravidly obnovení činnosti školy informovali, v následujícím příspěvku pravidla upřesňujeme. Hodnocení výsledků vzdělávání související se závěrečnou klasifikací Vám zpracujeme do některého z dalších příspěvků.


Celé znění pravidel MŠMT je zveřejněno ZDE.


I. stupeň ZŠ:

 • od 25. 5. 2020 bude obnovena prezenční výuka na I. stupni základních škol;

 • přítomnost žáků ve vyučování bude dobrovolná a o osobní přítomnosti žáků ve výuce budou plně rozhodovat zákonní zástupci žáků;

 • v den nástupu do školy musí žák doložit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (bude doručeno rodičům nebo si jej lze vyzvednout ve škole, případně lze stáhnout ze stránek MŠMT); bez řádně vyplněného čestného prohlášení nebude vstup žákům do školy povolen;

 • výuky by se neměli účastnit žáci, kteří patří do rizikových skupin nebo žijí ve společné domácnosti s osobami, které patří do rizikových skupin (vytyčení rizikových skupin je na stanoveno MŠMT a je uvedeno na konci tohoto příspěvku);

 • prezenční výuky se nemohou účastnit žáci, kteří vykazují symptomy infekce (zvýšená teplota, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, nevolnost apod.) – žáci s příznaky onemocnění budou ihned umístěni do izolace a bezodkladně budou předáni zpět do péče zákonných zástupců;

 • organizace dne (včetně zahájení výuky) bude upravena z důvodu minimalizace shromažďování osob v jednom čase - upraveno bude především zahájení vyučování jednotlivých skupin žáků (předpokládáme zahájení výuky v čase 8.00 - 8.40 hodin);

 • žáci, kteří se nebudou osobně účastnit výuky v budově školy, se budou dále vzdělávat distančně dle pokynů vyučujících;

 • ABSENCE žáků (na prezenční výuce) se nebude započítávat do celkové absence žáka na závěrečném vysvědčení; pravidla omlouvání budou specifikována třídními učiteli;

 • výuka ve škole bude probíhat ve skupinách maximálně po 15 žácích „školní skupiny“ - ke vzdělávání musí zákonný zástupce žáka vyjádřit zájem o vzdělávání do 18.5.2020 (po tomto datu nebude možné dítě do školní skupiny zařadit);

 • pro výuku budou využívány kmenové třídy, odborné učebny, prostory školní družiny;

 • složení školních skupin bude neměnné;

 • obsah výuky bude upraven dle aktuální situace a bude přizpůsoben na opakování a procvičování učiva probíraného během distanční výuky (v souladu se školním vzdělávacím programem);

 • ve třídách bude upraven zasedací pořádek žáků, vždy bude sedět 1 žák v samostatné lavici;

 • dle nařízení MŠMT bude zakázána tělesná výchova, plavání apod.;

 • každý žák musí mít pro dopolední výuku k dispozici 2 kusy roušek (jejich nošení se řídí pokyny pedagogických pracovníků školy) a igelitový sáček pro jejich ukládání – pokud žák nebude mít předepsané ochranné pomůcky, bude předán zpět zákonným zástupcům (škola tyto ochranné pomůcky pro žáky nezajišťuje), o nošení roušek bude dle situace rozhodovat pedagog;

 • ve společných prostorách školy bude nošení roušek povinné;

 • během přestávek na svačiny nebudou mít žáci nasazeny roušky nebo jiné ochranné prostředky, v tuto dobu ovšem budou dbát veškerých pokynů pedagogů a roušky budou mít uloženy ve vlastních igelitových sáčcích;

 • ve třídách budou zajištěny desinfekční prostředky, papírové ubrousky a desinfekční mýdla, přičemž bude kladen vysoký důraz na dodržování všech hygienických pravidel;

 • během dopolední výuky bude posílena desinfekce společných prostor školy (toalety, chodby apod.) i prostory vlastních tříd a učeben;

 • žádáme všechny zákonné zástupce našich žáků, aby byli se školou v maximálním kontaktu a se všemi našimi zaměstnanci konzultovali případné problémové situace;

 • zrušeny jsou školní výlety, ozdravný pobyt žáků, návštěvy knihovny a kulturních zařízení, akce na sportovištích cizích provozovatelů (horolezecká stěna, skatepark apod.) - tzn. pobyt žáků mimo areál školy;

 • zrušeny jsou akce související s plněním minimálního preventivního programu školy (besedy, přednášky apod.);

 • pokračování projektů Ovoce do škol a Mléko do škol bude upřesněno.

Žáci 9. ročníků:

 • v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky;

 • vzdělávacích aktivit se mohou účastnit pouze žáci 9. ročníků, kteří se připravují na přijímací zkoušky;

 • dle pokynů MŠMT se žák ke vzdělávání musí vyjádřit zájem o výuku do 7. 5. 2020 - po tomto datu již nebude přihlášení možné!!!; žádáme zákonné zástupce žáků, aby zájem o přítomnost žáků oznámili škole v co nejkratším možném termínu;

 • v den nástupu do školy musí žák doložit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (bude doručeno rodičům nebo si jej lze vyzvednout ve škole, případně lze stáhnout ze stránek MŠMT); bez řádně vyplněného čestného prohlášení nebude vstup žákům do školy povolen;

 • vzdělávání bude probíhat ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků, přičemž složená těchto skupin bude neměnné;

 • obsah výuky bude upraven dle aktuální situace a bude zaměřen na přípravu žáků k přijímacím zkouškám;

 • ve třídách bude upraven zasedací pořádek žáků, vždy bude sedět 1 žák v samostatné lavici;

 • dle MŠMT je povoleno střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky;

 • organizace vzdělávání včetně časového harmonogramu bude stanovena pro všechny studijní skupiny;

 • ABSENCE žáků (na prezenční výuce) se nebude započítávat do celkové absence žáka na závěrečném vysvědčení; pravidla omlouvání budou specifikována třídními učiteli;

 • každý žák musí mít pro dopolední výuku k dispozici 2 kusy roušek (jejich nošení se řídí pokyny pedagogických pracovníků školy) a igelitový sáček pro jejich ukládání – pokud žák nebude mít předepsané ochranné pomůcky, bude předán zpět zákonným zástupcům (škola tyto ochranné pomůcky pro žáky nezajišťuje), o nošení roušek bude dle situace rozhodovat pedagog; ve společných prostorách školy bude nošení roušek povinné;

 • ve třídách budou zajištěny desinfekční prostředky, papírové ubrousky a desinfekční mýdla, přičemž bude kladen vysoký důraz na dodržování všech hygienických pravidel;

 • během dopolední výuky bude posílena desinfekce společných prostor školy (toalety, chodby apod.) i prostory vlastních tříd a učeben;

 • žádáme všechny zákonné zástupce našich žáků, aby byli se školou v maximálním kontaktu a se všemi našimi zaměstnanci konzultovali případné problémové situace.

Školní jídelna:

 • provoz školní jídelny bude probíhat podle zvláštního harmonogramu školní jídelny;

 • upraven bude především počet žáků/osob v jídelně školy;

 • stejně jako ostatní prostory školy, bude také prostor školní jídelny podléhat přísným hygienickým požadavkům;

 • během jídla budou mít žáci umístěny roušky ve vlastních igelitových sáčcích (zajistí rodiče).

Školní družina:

 • školní družina bude fungovat v režimu "odpolední výchovné a vzdělávací činnosti" - tzn. nebude se jednat o klasický režim školní družiny;

 • přítomnost žáků v této odpolední činnosti bude bezplatná (platby za školní družinu jsou specifikovány níže);

 • skupiny žáků ve školních družině budou vždy v maximálním počtu 15 dětí;

 • v prostorách školní družiny budou platit stejná hygienická pravidla včetně nošení roušek jako v dalších prostorách školy;

 • změněna bude provozní doba školní družiny – zrušena bude ranní družina, ukončení odpolední činnosti je stanoveno na 16.00 hodin;

 • povoleny jsou pouze činnosti v areálu školy (je zakázána realizace procházek, pobyt v přírodě apod.);

 • všem žákům budou vráceny platby za kroužky školní družiny za II. pololetí školního roku;

 • platba za školní družinu za měsíc březen se nevrací, platby za měsíce duben-červen budou převedeny do nového školního roku (v případě, kdy žák již nebude v novém školním roce školní družinu navštěvovat, platba bude v září vrácena).

II. stupeň ZŠ:

 • výuka na II. stupni ZŠ bude probíhat formou konzultací s přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci - organizace a obsah konzultací bude upřesněn;

 • konzultace budou probíhat ve stěžejních předmětech, mohou probíhat také třídnické hodiny;

 • velikost skupin žáků, povinnost docházky apod. bude upřesněna dle pokynů MŠMT;

 • pro II. stupeň školy nadále platí povinnost plnění povinností vyplývající z distanční výuky, která je zadávána přes systém Bakaláři;

 • zrušeny jsou školní výlety, kulturní a vzdělávací akce probíhající mimo budovu školy a týdenní pobyt žáků II. stupně Z.E.B.R.A. (vratky plateb za Z.E.B.R.A. řeší paní ekonomka školy - p. Vanda Jůzová vjuzova@zs1maje.cz, kterou kontaktujte pro vrácení peněz na uvedený email).

Přijímací zkoušky do matematické třídy:

 • termín – červen 2020 (po termínu jednotných přijímacích zkoušek na střední školy);

 • u přijímacích zkoušek budou platit veškerá epidemiologická nařízení (zakrytí oblasti úst a nosu rouškou nebo jiných ochranným prostředkem, zvýšená hygiena) – v případě nedodržení těchto nařízení nebude žákům umožněno vykonání přijímací zkoušky;

 • přijímací zkoušky se budou konat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků v jedné učebně;

 • přítomnost zákonných zástupců žáků v budově školy bude během přijímacího řízení zakázána.

Další provoz školy:

 • do konce školního roku jsou zrušeny pravidelné konzultační hodiny školy;

 • osobní schůzky zákonných zástupců a pedagogů školy nebo výchovné komise mohou proběhnout pouze v mimořádných případech;

 • činnost sekretariátu školy bude pro veřejnost každý pracovní den v čase 8.00 – 12.00 hodin;

 • pro všechny osoby v budově školy platí přísná hygienická pravidla včetně povinnosti nošení ochranných prostředků (roušky, respirátory, ochranné štíty aj.);

 • výdej obědů pro cizí strávníky v tuto chvíli neplánujeme.

Charakteristika osob s rizikovými faktory (dle Ministerstva zdravotnictví ČR):


 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 • Porucha imunitního systému např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

Děkujeme všem zákonným zástupcům našich žáků, že budou s námi v tomto mimořádném období maximálně komunikovat a že budou spolu se svými dětmi dbát dodržování všech nastavených pravidel.
V Havířově dne 2. května 2020 vedení ZŠ 1. máje Havířov


0 zobrazení

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV  | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy