Vyhledat
  • ZŠ 1. máje

Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019

Dne 22. 10. 2019 byla Školskou radou při ZŠ 1. máje Havířov schválena Výroční zpráva činnosti školy za školní rok 2018/2019.


Tento dokument je vytvořen v souladu se Školským zákonem a hodnotí průběh vzdělávání a výchovy na naší základní škole. Jelikož se jedná o dokument, který je přístupný také veřejnosti, již nyní si jej můžete přečíst na našich webových stránkách - v sekci Dokumenty školy.Na tomto místě si můžete přečíst úvodní slovo paní ředitelky, které je součástí této zprávy:


ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

Posláním vzdělávací instituce je nejen rozvoj konkrétních vědomostí žáků, ale především rozvoj jejich klíčových kompetencí a tzv. měkkých dovedností. Škola 21. století má žáky především motivovat k chuti se vzdělávat, má rozvíjet jejich kreativitu a individuální potřeby, věnovat se žákům nadaným i přizpůsobovat se žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, otevřeně komunikovat se zákonnými zástupci žáků a reflektovat trendy a potřeby současné dynamicky se vyvíjející společnosti.

Na počátku roku jsme si dali za cíl zefektivnit naši výuku; maximálně využívat různorodé výukové metody; individuálně pečovat o žáky se zohledněním jejich nároků, požadavků, schopností a dovedností; zviditelnit aktivity školy a specifické zaměření naší základní školy; získat nové partnery a sponzory pro rozvoj školy; vytvořit jasnou a čitelnou identitu školy, která bude snadno komunikovatelná široké veřejnosti; pracovat na projektech a dlouhodobé koncepci rozvoje školy.

Výroční zpráva, která se Vám nyní dostává do rukou, je přehledem školního roku 2018/2019 na Základní škole 1. máje v Havířově. Charakteristickým prvkem tohoto školního roku byla řada změn, které vyvstaly jmenováním nové ředitelky školy, potažmo nového vedení základní školy. Na otázky, jak se nám ve školním roce dařilo, co považujeme za naše významné úspěchy nebo kterým směrem chceme základní školu profilovat do budoucna, se pokusíme odpovědět na následujících stránkách tohoto dokumentu.

Dovolte mi prosím, abych touto cestou poděkovala všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům základní školy za jejich trpělivou a svědomitou práci, podporu, týmovou práci a profesionalitu.

Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D.

ředitelka ZŠ 1. máje Havířov
Výroční zpráva obsahuje následující informace:

1) Informace o škole

2) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

3) Údaje o zápisu dětí k povinné školní docházce

4) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

5) Údaje o prevenci rizikového chování

6) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy

7) Udaje o aktivitách a prezentaci školy

8) Údaje o výsledcích kontrol včetně ČŠI

9) Základní údaje o hospodaření školy

10) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

11) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

12) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

13) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

0 zobrazení

© 2020 by  ZS 1. maje HAVIROV  | Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy