Screenshot_7.jpg
Logo NEW.PNG

ZŠ 1. máje Havířov zvaná také jako MÁJOVKA je...

 • Základní školou založenou v roce 1963.

 • Školou s nejvyšším počtem žáků na území města Havířova.

 • Specializujeme se na rozšířenou výuku matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů.

 • Přes 30 let vzděláváme žáky 6.-9. tříd v matematických třídách, které jsou určené pro nadané žáky jako alternativa k víceletým gymnáziím.

 • Více než 25 let se specializujeme na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými.

 • Součástí školy je Školské poradenské pracoviště (spolupráce se speciálním pedagogem školy a výchovným poradcem).

 • Zaměřujeme se na práci s třídními kolektivy v rámci prevence patologických jevů ve společnosti

 • Škola má moderní vybavení kmenových i odborných učeben.

 • Ve výuce aplikujeme moderní výukové metody v souladu s trendy společnosti 21. století.

 • Žáci školy jsou úspěšnými řešiteli olympiád a soutěží.

 • Žáci 9. ročníků se umisťují na předních příčkách při přijímacím řízení na střední školy.

 • Preferujeme individuální přístup k žákům.

 • Poskytujeme žákům řadu mimoškolních aktivit (školní časopis, školy v přírodě, exkurze, přednášky a besedy, projektové dny).

 • Jsme Fakultní školou Ostravské univerzity.

 • Jsme zapojeni v projektu Hrdá škola (Schools United) a jsme držitelé certifikátu Demokratická škola.

 • Každoročně organizujeme týdenní pobyt žáků Z.E.B.R.A (pro žáky II. stupně) a školy v přírodě (pro žáky I. stupně).

Ve školním roce 2020/2021 se nám navíc podařilo...

 • Vzdělávat a vychovávat přes 620 žáků školy.

 • Poskytnout distanční výuku žákům 1. - 9. tříd během celosvětové pandemie koronaviru.

 • Obnovit činnost školy po znovuotevření škol a připravit žáky 9. ročníků na přijímací zkoušky na SŠ.

 • Získat řadu úspěchů v soutěžích a olympiádách na městské, okresní i krajské úrovni.

 • Zrealizovat kompletní rekonstrukci a modernizaci školního hřiště.

 • Zajistit nové pomůcky pro výuky programování a robotiky.

 • Připravit koncepci mimoškolní činnosti pro období následujícího školního roku.

 • Získat sponzorské dary, které umožní využívání nových technologií ve výuce i při mimoškolních aktivitách žáků.

 • Spolupracovat se zahraničními studenty na výuce cizích jazyků (pomocí on-line debat).

 • Vytvořit novou platformu školního časopisu Maják, který nyní vychází v digitální verzi.

 • Zrealizovat unikátní Den otevřených dveří včetně natočení propagačního filmu o škole.

 • Účastnit se řady seminářů, školení a webinářů všemi pedagogickými pracovníky školy.

 • Zapojit se do řady projektových dní v rámci výuky i během aktivit školní družiny.

 • Realizovat projekt Šablony II, který finančně podporuje doučování žáků a projektové dny pro žáky I. a II. stupně školy.

 • Získat projekt Šablony III, který bude navazovat na předchozí projekty.

 • Realizovat projekt Mladý farmář (v rámci Městského akčního plánu II).

 • Realizovat aktivity související se statutem fakultní školy.

 • Realizovat projekt Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.

Za celý školní rok 2020/2021 chceme poděkovat především zákonným zástupcům našich žáků, kteří v maximální možné míře zvládli náročné období během přerušení činnosti škol a školských zařízení v České republice způsobené pandemií koronaviru. 

Ve školním roce 2021/2022 máme za cíl...

 • Vzdělávat a vychovávat naše školáky ve 27 třídách na I. a II. stupni ZŠ.

 • Pracovat na individuálním přístupu k žákům se zohledněním jejich vzdělávacích a osobnostních potřeb.

 • Zajistit co nejefektivnější vyrovnání rozdílů ve vědomostech žáků zapříčiněných přerušením činnosti školy v předchozích školních letech v důsledku epidemie koronaviru.

 • Využít zkušenosti získané z distančního vzdělávání a dále s nimi pracovat v rámci prezenční výuky žáků.

 • Posilovat digitální kompetence žáků a zaměstnanců školy a zefektivnit komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků.

 • Inovovat stávající školní vzdělávací program Brána života s ohledem na potřeby moderní společnosti v oblasti informačních technologií, přírodovědných a jazykových kompetencí.

 • Zahájit nové mimoškolní aktivity ve formě kroužků - např. robotika a programování LEGO robotů a znovuobnovit fungování školního sboru.

 • Posilovat čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost žáků.

 • Pracovat na posilování klíčových kompetencí žáků s důrazem na environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu a prevenci patologických jevů.

 • Realizovat stávající a nové projekty školy.

 • Inovovat práci školního parlamentu.

 • Plnit vizi Fakultní školy Ostravské univerzity.

 • Realizovat tradiční i netradiční akce školy.

 • Spolupracovat s nově zvolenou školskou radou a zřizovatelem školy.

 • Připravit se na oslavy 60 let od založení školy v roce 2023.

Pro školní rok 2021/2022 bude klíčové vyrovnání rozdílů ve vědomostech žáků způsobených distanční výukou v předchozím období a zvládnutí všech případných epidemiologických nástrah a rizik. 

Aktivity naší školy můžete sledovat také na našich sociálních sítích.

PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY