top of page

Pracoviště preventistky rizikového chování poskytuje konzultační hodiny žákům, rodičům i pedagogům každé úterý v čase 14.00 - 15.30 hodin nebo kdykoliv po předchozí osobní nebo telefonické domluvě v kabinetě chemie.

V této části webových stránek budeme pravidelně poskytovat aktuální informace.

Pro bližší informace nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Co je naším cílem?

 • Předcházet rizikovým jevům v chování žáků – pracuji s třídními kolektivy i jednotlivci

 • Rozpoznat výskyt rizikového chování (sociálně patologických jevů) a zajištění včasné intervence - sleduji a diagnostikuji sociální klima na škole a v jednotlivých třídách, provádím depistáže, šetření a výzkumy týkající se ohrožení dětí rizikovým chováním a sleduji míru ohrožení rizikovým chováním u jednotlivých dětí

 • Zpracovávám pro každý školní rok minimální preventivní program, kontroluji jeho realizaci a vypracovávám závěrečné hodnocení minimálního preventivního programu

 • Spolupracuji s ostatními členy školního poradenského pracoviště

 • Spolupracuji s učiteli

 • Spolupracuji s externími organizacemi

 • Zajišťuji cyklus interaktivních besed i jednotlivé besedy externích organizací

 • Připravuji materiály a pomůcky pro primární prevenci

 • Vytvářím nástěnky a aktualizuji údaje, objednávám materiály, tiskopisy a letáky s tématy prevence

 • Sleduji změny v legislativě v oblasti prevence

 • Další činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské (podrobně v Metodickém pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j.: 20 006/2007-51)

Konzultační hodiny preventistky rizikového chování

ÚTERÝ 14.00 - 15.00 hodin

jiný termín je možný na základě předchozí domluvy

KONTAKTY: Mgr. Eva Gabzdylová

email: egabzdylova@zs1maje.cz

Specifika rizikového chování

Prevence rizikového chování

Jaké jsou projevy rizikového chování?

 • Špatné vztahy mezi žáky

 • Vyloučení určitých jedinců z kolektivu, ostrakizace

 • Případy opakovaného záměrného psychického i fyzického ubližování

 • Případy využití elektronických prostředků (např. mobilní telefon, sociální sítě) k opakovanému záměrnému psychickému ubližování

 • Projevy rasismu a xenofobie

 • Závažné přestupky vůči školnímu řádu

 • Slovní či fyzické útoky na pracovníky školy

 • Záškoláctví

 • Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví s vědomím rodičů)

 • Rizikové chování ve sportu, rizikové pohybové aktivity, extrémní sporty atd.

 • Rizikové chování v dopravě

 • Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality

 • Poruchy příjmu potravy

 • Sebepoškozování a autoagrese

 • Kriminální chování - přestupky, provinění, trestné činy

 • Zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte

 • Užívání tabáku

 • Užívání alkoholu

 • Užívání* konopných látek (např. marihuana, hašiš)

 • Užívání dalších návykových látek (např. extáze, pervitin atd.)

 • Závislostní chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.)

 • Záškoláctví

 • Šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, kyberšikana

 • Kriminalita, delikvence

 • Užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „OPL“) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek,

 • Závislost na politickém a náboženském extremismu

 • Netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

bottom of page