top of page

Výběrové třídy Májovka+

DOD 2024 - matematická třída.PNG

TERMÍN KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Termín konání přijímací zkoušky do naší výběrové třídy je každoročně stanoven s ohledem na přijímání žáků na víceletá gymnázia. Termín konání zkoušek je pro letošní rok stanoven na:

úterý 21. KVĚTNA 2024
přijímací testy od 14.00 hodin


 

DOD 2024 - matematická třída celkově.PNG

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?

Ke studiu ve třídě s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů se mohou přihlásit

ŽÁCI 5. ROČNÍKŮ LIBOVOLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

se zájmem o studium ve třídě talentovaných žáků, kteří vykazují zvýšený zájem nejen o matematiku a přírodní vědy, ale také cizí jazyky a informatiku.

JAK PODAT PŘIHLÁŠKU?

Přihláška ve formátu MS Word

  • přihlášku lze vytisknout a doručit do školy (poštou nebo osobně)

  • přihlášku si lze vyzvednout v budově školy

On-line přihláška

  • vyplněním on-line formuláře

Odesláním přihlášky k přijímacím zkouškám souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Podání přihlášky je bezplatné. Pokud podáváte přihlášku on-line, zákonní zástupci budou vyzváni k následnému podpisu.

CO MUSÍM DOLOŽIT K PŘIHLÁŠCE NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY?

K přihlášce k přijímacímu řízení je nutné doložení kopie vysvědčení ze 4. ročníku ZŠ a kopie výpisu z vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku (všichni uchazeči, včetně žáků ZŠ 1. máje). 
 

DOKDY MUSÍM ODESLAT PŘIHLÁŠKU?

Termín o odevzdání přihlášky k přijímacímu řízení je stanoven na 17. KVĚTNA 2024.

JAK PROBÍHAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY?

Přijímací zkoušky se skládají ze dvou testů:

  • test z matematiky (45 minut)

  • test z českého jazyka (45 minut)

S sebou si na přijímací zkoušky přineste POUZE:

  • psací potřeby

JAKÁ JSOU KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO VÝBĚROVÉ TŘÍDY?

Kritéria pro přijetí včetně bodového ohodnocení jednotlivých částí zkoušky jsou zveřejněny zde:

KDY SE DOZVÍM, ZDA JSEM DO VÝBĚROVÉ TŘÍDY PŘIJAT?

S výsledky přijímacího řízení budou uchazeči seznámeni v co nejkratším termínu po konání přijímacích zkoušek. Přesný termín se uchazeči dozví v den konání přijímacího řízení.

Vzhledem k ochraně osobních údajů nebudou zveřejňovány jmenné seznamy přijatých nebo nepřijatých uchazečů, ale budou použity kódy, které uchazeč obdrží během samotného přijímacího řízení.

KONTAKTY PRO BLIŽŠÍ INFORMACE...

Mgr. Pavla Wróblová

Ing. Kateřina Penkovová

M-třída - instagram.jpg
bottom of page