top of page

Školská rada při ZŠ 1. máje Havířov

Školská rada při Základní škole Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace byla zřízena rozhodnutím Rady města Havířova číslo: 3957/69/05 ze dne 8. 6. 2005.

Školská rada vykonává svou působnost v rozsahu §167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem školy - obcí:

Miroslav Polak

Zbyněk Šenkýř

Členové školské rady zvolení z řad zákonných zástupců žáků:

Pavlína Mattauschová

Kateřina Ďuriačová

Členové školské rady zvolení z řad pedagogů školy:

Mgr. Jolana Mütherová - předsedkyně školské rady

Mgr. Yweta Guňková 

Hlavní úkoly školské rady:

Podle §168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění plní školská rada následující:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

i) podává návrh na odvolání ředitele,

j) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Pracovní schůzka
bottom of page