top of page

Speciální pedagog

Speciální pedagožka pracuje se žáky, skupinami žáků, třídními kolektivy, pedagogy, učitelským sborem a zákonnými zástupci žáků. Zároveň úzce spolupracuje s vedením školy, školními poradenskými pracovníky (výchovnou poradkyní, metodičkou prevence), ale také s ostatními poradenskými pracovišti, zdravotnickými zařízeními či jinými institucemi a organizacemi.

     Náplní práce je aktivní podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podpora žáků, kteří mají nižší nadání nebo pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Přímá psychická podpora a pomoc rodičům i učitelům při zvládání těžkých životních událostí.

 

Hlavním cílem práce speciální pedagožky je snižování rizika vzniku výchovných, výukových problémů a negativních jevů ve vývoji žáka. Jedná se zejména o tyto činnosti:

 

 • vytváření programů na podporu rozvoje osobnosti žáků školy, jejich vývoje a na prevenci negativních jevů, odborné vedení pedagogických pracovníků při zavádění, realizaci, sledování a vyhodnocování těchto programů na škole;

 

 • metodická pomoc při depistáži žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, koordinace péče školy se speciálně pedagogickým centrem a s pedagogicko–psychologickou poradnou;

 

 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům v oblasti speciální pedagogiky;

 

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny speciální pedagožky

Pondělí 13.00-15.00 hod konzultační hodiny pro žáky 1.-7.tříd

Úterý 13.00-15.00 hod konzultační hodiny pro rodiče a žáky 8.-9. tříd

Čtvrtek 8.00-10.00 hod konzultační hodiny pro rodiče a učitele

 

Na termínu konzultace je nutno se telefonicky nebo mailem dohodnout/neplatí pro žáky školy (těm pro komunikaci slouží TEAMS).

KONTAKTY: Mgr. Pavlína Mazurková

email:  pmazurkova@zs1maje.cz

telefon: 602 407 612

Zaměření práce speciální pedagožky

 • prevenci školní neúspěšnosti;

 • odbornou podporu při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním;

 • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků;

 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování

 • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy;

 • vedení dokumentů a veškerých spisů týkající se dětí se speciálními vzdělávacími potřebami;

 • spolupráce s třídními učiteli, vytváření pozitivních vztahů, vzájemné poznání a spolupráce;

 • vedení reedukační péče – náplň reedukační péče;

 • individuální práci s dětmi;

 • spolupráci s třídními učiteli při tvorbě individuálně vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • individuální vedení žáků při výukových a výchovných problémech;

 • depistáž – vyhledávání dětí s příznaky na vývojovou poruchu učení, na vývojovou poruchu chování a případně na odhalení dalších náznaků vedoucích ke spolupráci s různými poradenskými pracovišti.

      KRIZOVÁ INTERVENCE

bottom of page