top of page

Speciální pedagog

Speciální pedagožka pracuje se žáky, skupinami žáků, třídními kolektivy, pedagogy, učitelským sborem a zákonnými zástupci žáků. Zároveň úzce spolupracuje s vedením školy, školními poradenskými pracovníky (výchovnou poradkyní, metodičkou prevence), ale také s ostatními poradenskými pracovišti, zdravotnickými zařízeními či jinými institucemi a organizacemi.

     Náplní práce je aktivní podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podpora žáků, kteří mají nižší nadání nebo pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Přímá psychická podpora a pomoc rodičům i učitelům při zvládání těžkých životních událostí.

 

Hlavním cílem práce speciální pedagožky je snižování rizika vzniku výchovných, výukových problémů a negativních jevů ve vývoji žáka. Jedná se zejména o tyto činnosti:

 

 • vytváření programů na podporu rozvoje osobnosti žáků školy, jejich vývoje a na prevenci negativních jevů, odborné vedení pedagogických pracovníků při zavádění, realizaci, sledování a vyhodnocování těchto programů na škole;

 

 • metodická pomoc při depistáži žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, koordinace péče školy se speciálně pedagogickým centrem a s pedagogicko–psychologickou poradnou;

 

 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům v oblasti speciální pedagogiky;

 

 • dle aktuální potřeby provádět konzultace se žáky, žákyněmi a jejich rodiči při řešení výchovných, výukových, zdravotních nebo jiných problémů – konzultační hodiny: pondělí 8.00 – 8.45, úterý 14.00 – 15.30 hodin. Mimo tyto hodiny lze konzultovat po předchozí telefonické nebo osobní domluvě. Ve dnech, kdy se pořádají třídní schůzky, jsem přítomna po celou dobu jejich konání;

 

 • v rámci projektu, do kterého je naše škola zapojena, probíhá spousta prospěšných aktivit spojených s tímto projektem. Jednou z nich je realizace Společného odpoledne s rodiči;

 

 •  při individuální práci s dětmi využívám Feuersteinovou instrumentální terapii.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny speciální pedagožky

PONDĚLÍ 8.00 - 8.45 hodin 

ÚTERÝ 14.00 - 15.30 hodin

jiný termín je možný na základě předchozí domluvy

KONTAKTY: Mgr. Darina Skotnicová

email: dskotnicova@zs1maje.cz

telefon: 602 407 612

Zaměření práce speciální pedagožky

 • prevenci školní neúspěšnosti;

 • odbornou podporu při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním;

 • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků;

 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování

 • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy;

 • vedení dokumentů a veškerých spisů týkající se dětí se speciálními vzdělávacími potřebami;

 • spolupráce s třídními učiteli,vytváření pozitivních vztahů, vzájemné poznání a spolupráce;

 • vedení reedukační péče – náplň reedukační péče;

 • individuální práci s dětmi, při které využívám Feuersteinovou instrumentální terapii;

 • spolupráci s třídními učiteli při tvorbě individuálně vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • individuální vedení žáků při výukových a výchovných problémech;

 • depistáž – vyhledávání dětí s příznaky na vývojovou poruchu učení, na vývojovou poruchu chování a případně na odhalení dalších náznaků vedoucích ke spolupráci s různými poradenskými pracovišti.

bottom of page