top of page
s20.jpg

HISTORIE ŠKOLY od roku 1963 

     Naše škola zaujímá strategickou polohu v centru města, a to je její velkou předností. Nachází se  v poměrně klidném místě v  blízkosti městského parku. 

     Své první žáky přivítala ve školním roce 1963/1964 a do školních lavic zasedli nejen prvňáčci, ale na dva roky také studenti střední všeobecně vzdělávací školy. Po celou dobu své existence se pyšní dobrým jménem, a jak dokládají pamětníci, bylo to zásluhou nejen vynikajících pedagogů, ale také ostatních zaměstnanců. Vzpomíná se na výborné obědy ve školní jídelně a na přátelský přístup dalších nepedagogických pracovníků. 

     V  posledních letech k dobrému jménu školy navíc přispěly její specifické profilace. Ve školním roce 1989/1990 byly zřízeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Jejich absolventi pravidelně obsazují přední místa v přijímacím řízení na střední školy a úspěšně konkurují studentům gymnázií v  různých soutěžích. Od školního roku 2019/2020 jsou ke studiu v těchto specializovaných třídách žáci přijímáni na základě výběrového přijímacího řízení. Tyto "vlajkové" třídy naší školy představují alternativu k víceletým gymnáziím - vysoká náročnost studia, posílená hodinová dotace přírodovědných předmětů a především studium v kolektivu nadaných žáků. 

      Od školního roku 1993/1994 se začala škola věnovat integraci hendikepovaných dětí. Postupně byla budova školy bezbariérově upravena. Možnost zapojení v kolektivu vrstevníků tak dostaly i ty děti, které se dříve vzdělávaly ve speciálních školách. Díky práci Školského poradenského pracoviště a našich pedagogů dosahujeme výborných výsledků při plnění vize inkluzivní školy.

     Ve stejném roce začal vycházet školní časopis Maják. Tvůrčím a smysluplným způsobem vyplňoval volný čas žáků, rozvíjel jejich literární i výtvarné schopnosti, zároveň bavil, informoval a sbližoval žáky a učitele. 

Od roku 1994 spolupracuje naše škola s  Dramacentrem při DDM v  Ostravě. Cílem lekcí dramatické výchovy je rozvoj osobnosti dítěte prostřednictvím hry. 

    Škola se pravidelně zapojuje do různých projektů. Mezi žáky II. stupně je nejoblíbenější Z.E.B.R.A., pětidenní mimoškolní program v  přírodě, jehož čas je naplněn hrou, pohybem, tvořivými dílnami a soutěžemi. 

    Také další projekty vedly ke zkvalitnění a zefektivnění výuky. Ve třídách byly instalovány interaktivní tabule a dataprojektory, vznikla učebna IVT, chemie a učebna pro skupinovou práci. Učitelé se pravidelně vzdělávají v  moderních výukových metodách. Aktuálně realizujeme projekt Šablony III, který žákům naší školy poskytuje dotace nejen na doučování, ale také na projektové dny "ve škole" a "mimo školu". 

     V roce 2019 jsme získali statut Fakultní školy Ostravské univerzity, který je udělen Přírodovědeckou fakultou, Pedagogickou fakultou, Filozofickou fakultou a Fakultu umění. Tento statut nás zavazuje k realizaci odborných stáží studentů univerzity a zároveň umožňuje našim žákům a pedagogům přístup k novým metodám výuky a dalšímu vzdělávání a rozvoji.

     Od roku 2019 jsme také držitelé certifikátu Demokratická škola, který je udělen školám s aktivním Žákovským parlamentem. Žáci se pomocí této vlastní samosprávy spolupodílejí na chodu školy a mimoškolních aktivitách.

 

 

 

Základní škola 1. máje je příspěvkovou organizací statutárního města Havířova.

 

bottom of page