top of page
Děti ve vnitřním dětském hřišti

USTANOVENÍ SPOLKU MÁJOVKA

Spolek Májovka (IČO: 17375223) se sídlem 1. máje 956/10a, 736 01 Havířov-Město je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je podpora rozvoje kvalitního a moderního vzdělávání na ZŠ 1. máje Havířov a rozvíjení spolupráce mezi školou, zákonnými zástupci žáků a veřejností.

ÚČEL ČINNOSTI SPOLKU

 • PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

 • PODPORA POZITIVNÍHO VZTAHU K HODNOTÁM DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI A K RESPEKTU K LIDSKÝM PRÁVŮM

 • PODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU A ŠETRNÉHO PŘÍSTUPU K PŘÍRODĚ

 • PODPORA A ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A MIMOŠKOLNÍCH AKCÍ A SPOLUPRÁCE RODIČŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ

FORMY ČINNOSTI SPOLKU

 • vedení finančního fondu spolku a jeho využívání ve prospěch žáků školy

 • pomoc při školních a mimoškolních akcích školy

 • přijímání sponzorských darů a koncepce jejich využívání ve prospěch žáků školy

 • finanční podpora aktivit školy 

 • podílení se na zkvalitnění vybavení a zařízení školy 

STANOVY SPOLKU MÁJOVKA ZDE:

ČLENSTVÍ

 • členství ve spolku je dobrovolné

 • členem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let

 • členy spolku tvoří 

  • zákonní zástupci žáků školy 

   • na základě vyplnění přihlášky a zaplacení členského příspěvku​

  • další osoby z řad přátel a podporovatelů ZŠ 1. máje Havířov

   • na základě vyplnění přihlášky a zaplacení členského příspěvku

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2022/2023

200,- Kč na žáka

PŘIHLÁŠKA DO SPOLKU

 • přihlášky obdrží zákonní zástupci vždy na prvních třídních schůzkách od třídních učitelů

 • přihlášky pro přátele školy lze získat na sekretariátě školy nebo emailem: lmatejas@zs1maje.cz

Pokud má zákonný zástupce ve škole více dětí, vyplňuje přihlášku do spolku pouze 1x, příspěvek 200,- Kč se hradí za každé dítě následovně:

 • ve třídě, kde podal přihlášku do spolku se uhradí částka 200,- jako členský příspěvek (vybírá a eviduje třídní učitel)

 • v dalších třídách, které navštěvují jeho/její děti je členský příspěvek evidován jako sponzorský dar (v dané třídě tohoto dítěte, rovněž vybírá a eviduje třídní učitel)

Příklady aktivit, které budou podpořeny v roce 2022/2023

 • Den dětí

 • Vánoční jarmark

 • Školy v přírodě

 • Týdenní pobyt žáků II. stupně Z E B R A 

 • Sportovní soutěže

 • Akce pro rodiny žáků školy

Podpořené aktivity spolku budou zveřejněny v této části webových stránek školy a zákonní zástupci o nich budou průběžně informováni v Aktualitách (web. stránky školy) a ve školním blogu. 

O příspěvek na akci může žádat konkrétní třída nebo skupina tříd, přičemž je podpora této akce závislá na počtu zaplacených příspěvků v dané konkrétní třídě. Tzn. třída, která má více zaplacených členských příspěvků, může žádat o více podpory ze strany spolku než třída s malým počtem členů spolku.

AKTUÁLNÍ ZŮSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

KE DNI 15. 11. 2022

49 624,00 Kč

FINANČNÍ PODPORA AKCÍ V OBDOBÍ ZÁŘÍ-PROSINEC 2022

 • Sběr papíru (odměny pro vybrané žáky – výherci)

 • Halloween (odměny pro vybrané žáky – výherci)

 • Spinkání ve škole (odměny pro všechny zúčastněné žáky)

 • Mobilní planetárium (doprava)

 • Vánoční jarmark (organizátoři + zúčastněné třídy I. i II. stupně)

 • Školní družina (podpora dílčích akcí)

TERMÍNY SPOLKU

ZÁŘÍ 2022

 • odevzdání přihlášek do spolku

 • volba delegáta za třídu (1 osoba za třídu zvolená pro daný školní rok na úvodních třídních schůzkách)

 • dne 20. 9. 2022 proběhne od 15.00 hodin zasedání DELEGÁTŮ VŠECH TŘÍD ŠKOLY

DO PROSINCE 2022

 • zaplacení členského příspěvku ve výši 200,- Kč třídnímu učiteli

DO ČERVNA 2023 

 • zveřejnění výroční zprávy na webových stránkách spolku

20. dubna 2023 od 15.30 hodin

 • setkání delegátů spolku jednotlivých tříd (multimediální učebna ZŠ 1. máje)

KONTAKTNÍ OSOBY SPOLKU

Mgr. et Lic. Lenka MATEJAS

Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D.

Ing. Adriana Janíková 

AKTUALITY A ČLÁNKY SPOLKU

SPOLEK MÁJOVKA

číslo účtu Spolku Májovka

k dispozici pro zaslání sponzorských darů u vedení spolku

kontaktujte nás prosím emailem

děti v muzeu
bottom of page