top of page
Děti ve vnitřním dětském hřišti

USTANOVENÍ SPOLKU MÁJOVKA

Spolek Májovka (IČO: 17375223) se sídlem 1. máje 956/10a, 736 01 Havířov-Město je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je podpora rozvoje kvalitního a moderního vzdělávání na ZŠ 1. máje Havířov a rozvíjení spolupráce mezi školou, zákonnými zástupci žáků a veřejností.

ÚČEL ČINNOSTI SPOLKU

 • PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

 • PODPORA POZITIVNÍHO VZTAHU K HODNOTÁM DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI A K RESPEKTU K LIDSKÝM PRÁVŮM

 • PODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU A ŠETRNÉHO PŘÍSTUPU K PŘÍRODĚ

 • PODPORA A ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A MIMOŠKOLNÍCH AKCÍ A SPOLUPRÁCE RODIČŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ

FORMY ČINNOSTI SPOLKU

 • vedení finančního fondu spolku a jeho využívání ve prospěch žáků školy

 • pomoc při školních a mimoškolních akcích školy

 • přijímání sponzorských darů a koncepce jejich využívání ve prospěch žáků školy

 • finanční podpora aktivit školy 

 • podílení se na zkvalitnění vybavení a zařízení školy 

STANOVY SPOLKU MÁJOVKA ZDE:

ČLENSTVÍ

 • členství ve spolku je dobrovolné

 • členem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let

 • členy spolku tvoří 

  • zákonní zástupci žáků školy 

   • na základě vyplnění přihlášky a zaplacení členského příspěvku​

  • další osoby z řad přátel a podporovatelů ZŠ 1. máje Havířov

   • na základě vyplnění přihlášky a zaplacení členského příspěvku

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2022/2023

200,- Kč na žáka

PŘIHLÁŠKA DO SPOLKU

 • přihlášky obdrží zákonní zástupci vždy na prvních třídních schůzkách od třídních učitelů

 • přihlášky pro přátele školy lze získat na sekretariátě školy nebo emailem: lmatejas@zs1maje.cz

Pokud má zákonný zástupce ve škole více dětí, vyplňuje přihlášku do spolku pouze 1x, příspěvek 200,- Kč se hradí za každé dítě následovně:

 • ve třídě, kde podal přihlášku do spolku se uhradí částka 200,- jako členský příspěvek (vybírá a eviduje třídní učitel)

 • v dalších třídách, které navštěvují jeho/její děti je členský příspěvek evidován jako sponzorský dar (v dané třídě tohoto dítěte, rovněž vybírá a eviduje třídní učitel)

Příklady aktivit, které budou podpořeny v roce 2022/2023

 • Den dětí

 • Vánoční jarmark

 • Školy v přírodě

 • Týdenní pobyt žáků II. stupně Z E B R A 

 • Sportovní soutěže

 • Akce pro rodiny žáků školy

Podpořené aktivity spolku budou zveřejněny v této části webových stránek školy a zákonní zástupci o nich budou průběžně informováni v Aktualitách (web. stránky školy) a ve školním blogu. 

O příspěvek na akci může žádat konkrétní třída nebo skupina tříd, přičemž je podpora této akce závislá na počtu zaplacených příspěvků v dané konkrétní třídě. Tzn. třída, která má více zaplacených členských příspěvků, může žádat o více podpory ze strany spolku než třída s malým počtem členů spolku.

VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2022/2023

79 400 Kč

POČET ČLENŮ SPOLKU

382 členů

AKTUÁLNÍ ZŮSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

40 200 Kč

FINANČNÍ PODPORA REALIZOVANÝCH A PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

 • Halloween (zatraktivnění obědů, odměny) - 1.218 Kč

 • Vánoční jarmark - 11.028 Kč

 • Podpora akcí školní družiny - 6.211 Kč

 • Spinkání ve škole - 1.120 Kč

 • Sběr papíru (odměny) - 1.177 Kč

 • Mikulášská nadílka - 311 Kč

 • Přírodovědný klokan (odměny) - 74 Kč

 • Soutěž v informatice (odměny) - 171 Kč

 • Mobilní planetárium (cestovné) - 300 Kč

 • Lyžařský výcvik (odměny) - 2.000 Kč

 • Virtuální realita (cestovné) - 523 Kč

 • Valentýnská diskotéka - 831 Kč

 • Olympiáda Aj (odměny) - 1.955 Kč

 • Májovka má talent (odměny) - 606 Kč

 • DOD – odměny pro pomocníky - 1.293 Kč

 • Recitační soutěž (odměny) - 556 Kč

 • Pardubický hacker (odměny) - 520 Kč

 • Odměna pro oceněného nadaného žáka - 1.000 Kč

 • Přespolní běh (odměny) - 200 Kč

 • Matematický klokan (odměny) - 600 Kč

 • Den dětí (I. stupeň ZŠ) - 8.000 Kč

 • Projekt Z E B R A (II. stupeň ZŠ) - 8.000 Kč

 • Odměny pro úspěšné řešitele a účastníky soutěží a olympiád - 1.000 Kč

 • Den Země (II. stupeň ZŠ) - 1.000 Kč

 • Fotbalový turnaj (II. stupeň ZŠ) - 1.000 Kč

 • Školy v přírodě (I. stupneň ZŠ) - 4.000 Kč

 • Výlety tříd (zúčastněné třídy I. stupně ZŠ) - bude upřesněno 5.000 - 10.000 Kč 

 • Odměny za vysvědčení (částka pro každou třídu)

TERMÍNY SPOLKU 2022/2023

ZÁŘÍ 2022

 • odevzdání přihlášek do spolku

 • volba delegáta za třídu (1 osoba za třídu zvolená pro daný školní rok na úvodních třídních schůzkách)

 • dne 20. 9. 2022 proběhne od 15.00 hodin zasedání DELEGÁTŮ VŠECH TŘÍD ŠKOLY

DO PROSINCE 2022

 • zaplacení členského příspěvku ve výši 200,- Kč třídnímu učiteli

DO ČERVNA 2023 

 • zveřejnění výroční zprávy na webových stránkách spolku

20. dubna 2023 od 15.30 hodin

 • setkání delegátů spolku jednotlivých tříd (multimediální učebna ZŠ 1. máje)

KONTAKTNÍ OSOBY SPOLKU

Mgr. et Lic. Lenka MATEJAS

Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D.

Ing. Adriana Janíková 

AKTUALITY A ČLÁNKY SPOLKU

SPOLEK MÁJOVKA

číslo účtu Spolku Májovka

k dispozici pro zaslání sponzorských darů u vedení spolku

kontaktujte nás prosím emailem

děti v muzeu
bottom of page