top of page

Klíčové kompetence

založené na školním vzdělávacím programu

ZŠ 1. máje Havířov

Výchovně vzdělávací strategie definované Školním vzdělávacím programem Brána života jsou založeny na zisku klíčových kompetencí v následujících oblastech:

 

 

Kompetence k učení

 • motivujeme žáka k celoživotnímu sebevzdělávání

 • klademe důraz na čtení textu s porozuměním, na práci s textem, vyhledávání, třídění a praktické využití informací z různých zdrojů

 • vedeme žáky k sebehodnocení a poskytujeme žákům zpětnou vazbu

 • umožňujeme žákům realizovat vlastní myšlenky, nápady, podněcujeme jejich tvořivost

 

Kompetence k řešení problému

 • rozvíjíme schopnost žáků k vyhledání problému, volbě správného postupu a vhodných prostředků při jeho řešení

 • vedeme žáky k práci s různorodými zdroji informací, hledání různých způsobů řešení problému

 • vyžadujeme po žácích prezentaci a obhajobu zvolených řešení

 

Kompetence komunikativní

 • vedeme žáky ke správné formulaci svých myšlenek a názorů

 • vyžadujeme kultivovaně vyjadřovat svůj názor, argumentovat a zároveň poslouchat názor jiných

 • k rozvoji komunikativní kompetence využíváme metody kooperativního učení

 

Kompetence sociální a personální

 • vedeme žáky k efektivní spolupráci, ke vzájemné toleranci, respektu názorů a práci jiných

 • dbáme na zásady práce ve skupině, umožňujeme střídání rolí

 • důsledně dbáme na dodržování stanovených pravidel ve škole (právo, povinnosti, sankce)

 

Kompetence občanské

 • učíme žáky vystupovat jako svobodné a zodpovědné osobnosti plnící své povinnosti a uplatňující svá práva

 • umožňujeme žákům podílet se na stanovení pravidel chování žáků ve škole

 • dáváme prostor k poznávání kultur jiných národů, učíme žáky tolerovat a respektovat kulturní zvyky jiných národů

 • vychováváme ekologicky myslícího a jednajícího žáka

 

Kompetence pracovní

 • pomáháme žákům reálně odhadnout vlastní šance a možností při profesní orientaci

 • žáky vedeme k pochopení smyslu práce pro život, k zodpovědnosti za vykonanou práci

 • výběrem volitelných předmětů budeme pomáhat žákům v profesní orientaci

bottom of page