top of page
Image-66.png

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program BRÁNA ŽIVOTA je pilířem výchovně-vzdělávacího procesu na ZŠ 1. máje Havířov.

Náš školní vzdělávací program vznikl z dlouholetých tradic naší školy, kdy klade důraz na přírodovědnou oblast vzdělávání, tak se také zaměřuje na kvalitní jazykovou vybavenost vašeho dítěte a užívání moderních informačních a komunikačních technologií. Vzdělávací program reflektuje aktuální myšlenku státní koncepce vzdělávacích programů (tzv. Rámcového vzdělávacího programu) pro potřeby současné společnosti. Školní vzdělávací program školy vede k vytvoření takového prostředí pro práci žáků, aby se cítili bezpečně, svobodně projevovali své názory, vytvořili si potřebu celoživotního vzdělávání a uměli nacházet cesty k jeho realizaci. Chceme, aby naše škola byla centrem kulturního dění a vzdělanosti, místem, kde budou moci žáci nacházet podněty pro svůj tělesný i duševní rozvoj i mimo povinnou výuku. Usilujeme o činnost školy založené na partnerských vztazích založených na vzájemné úctě a respektování stanovených pravidel. Klademe důraz na prevenci rizikového chování.Ve výuce upřednostňujeme činnostní učení se zaměřením na praxi. Chceme učit žáky tak, aby získané znalosti a dovednosti neměly encyklopedický charakter, ale aby je mohli žáci dobře uplatnit ve svém životě. V praxi to znamená, že ve výuce budeme upřednostňovat efektivní metody, jako je skupinové a projektové vyučování, které vede žáky

k týmovému způsobu práce, k vzájemné pomoci a respektu.

 

Jelikož jsme svědky prudkého rozvoje a vývoje českého školství např. v oblasti přírodních věd, koncepce výuky matematiky, informačních technologií nebo důrazu na čtenářskou a jazykovou gramotnost, pomocí našeho vzdělávacího programu Brána života. Výzkumy prokazují, že celosvětový objem přístupných informací každému

z nás, tedy i vašemu dítěti, se každých osm dnů zdvojnásobuje. Jistě nám tedy dáte za pravdu, že připravit a vybavit vaše dítě na vstup do světa revoluce informačních technologií je a bude možné pouze za pomoci nových a účinnějších metod. 

 

Vaše dítě a současně náš žák se v dnešním světě informačního tlaku médii musí naučit rozhodovat vybrat informaci, která je pro něho důležitá a potřebná. Vaše dítě se tak stane spolu s námi tvůrcem vlastního poznání. 

Vyučování a výchova na naší škole vychází ze schopností a zkušeností vašeho dítěte. Učitel tedy nesděluje pouze hotové poznatky, ale připravuje situace, v nichž žáci samostatně nebo ve skupinách hledají a pracují s informacemi a vlastním přičiněním se dobírají k výsledku. To, co bylo nedávno vnímáno jako vyrušování, napovídání či opisování, se dnes do určité míry stalo principem vzájemného učení a rozvoje dovedností. 

Úkolem nás učitelů není tedy vašim dětem pouze sdělovat množství informací, ale pomáhat žákům utvářet a postupně rozvíjet jejich klíčové kompetence. Pojem klíčová kompetence (jiným slovem jeho způsobilost) je ústředním pojmem celé reformy školství a znamená souhrn znalostí, dovedností, postojů a schopností dítěte.

V základním vzdělávání by si žák měl osvojit kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní. 

My učitelé víme, kam vaše dítě vedeme. Důvěřujte nám, spolupracujte aktivně s námi. Pojďte společně se svými dětmi cestou objevů, poznání a vlastního rozvoje. 

Školní vzdělávací program Brána života je k nahlédnutí v budově školy. Pokud Vás zajímají bližší informace

o průběhu vzdělávání na naší škole, neváhejte se na nás obrátit.

bottom of page