top of page
Zpátky do školy

Školské poradenské pracoviště

Při základní škole 1. máje působí Školské poradenské pracoviště, jehož hlavním úkolem je péče o žáky s výchovnými a výukovými problémy a kariérové poradenství pro žáky 8. a 9. ročníků. Školské poradenské pracoviště úzce spolupracuje se Speciálními pedagogickými centry (Karviná, Frýdek-Místek, Havířov), Pedagogicko-psychologickým centrem, zdravotnickými zařízeními a zákonnými zástupci žáků a samostatnými žáky školy.

Úkolem školy je zajistit pro žáky a jejich zákonné zástupce:

  • výchovné poradenství

  • pomoc speciálního pedagoga školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané

  • plnění minimálního preventivního programu školy

Zodpovědné osoby za plnění jednotlivých úkolů:

Také ve školním roce 2023/2024 nabízíme pro rodiče a zákonné zástupce našich žáků možnost využívat konzultační hodiny - vždy každé úterý v čase od 14.00 do 15.00 hodin. V tomto termínu budou ve škole přítomni nejen všichni vyučující školy, ale také výchovná poradkyně, speciální pedagožka a metodička patologických jevů.

Bližší informace...

VÝCHOVNÉ

PORADENSTVÍ

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

PREVENCE 

RIZIKOVÉHO 

CHOVÁNÍ

bottom of page