top of page

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

ZŠ 1. máje Havířov

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

 

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci s různým postižením (tělesným, mentálním, smyslovým, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami učení a chování). Dále se může jednat o žáky se zdravotním oslabením, dlouhodobou nemocí, lehčími zdravotními problémy vedoucí k poruchám učení a chování nebo o žáky s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožené sociálně patologickými jevy a o žáky

v postavení azylantů a účastníků řízení o přidělení azylu. Tito žáci mají nárok na podpůrná opatření, která by jim pomohla uplatnit jejich vzdělávací potenciál. Podpůrná opatření jsou nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáků. Jedná se o soubor organizačních, personálních a vzdělávacích opatření, jež poskytujeme těm žákům, kteří tato opatření potřebují.

 

 

Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

V naší škole se vzdělává přes 600 dětí, z toho je asi 8 % dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání probíhá v běžných třídách na 1. a 2. stupni. Vyučují zde speciální pedagogové, nebo vyučující se základními znalostmi z oblasti speciální pedagogiky. Dle individuálních potřeb žáka zajišťujeme do výuky asistenta pedagoga. Žákům utváříme ve výuce vhodné podmínky pro úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb, vhodnou metodou rozvíjíme jejich rozumové schopnosti, orientační dovednosti a zlepšujeme sociální komunikaci a sebeobsluhu.

Na naší škole působí školní poradenské pracoviště. Je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň koordinuje jeho činnost, dále školním speciálním pedagogem a metodikem prevence. Poradenské pracoviště se na vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podílí. Speciální pedagog je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školskými poradenskými zařízeními, vede veškerou písemnou dokumentaci, úzce spolupracuje s učiteli a rodiči. Dle potřeby svolává schůzku a navrhuje další postup při vzdělávání dítěte. Může se jednat o dlouhodobé obtíže malého rozsahu a intenzity nebo o obtíže vyvolané aktuálně nepříznivým zdravotním nebo psychickým stavem žáka. V tomto případě rozhodneme o tom, že žák potřebuje ke svému vzdělávání podpůrná opatření.

 

Podpůrných opatření je pět stupňů. 1. stupeň podpory poskytujeme ve škole i bez konzultace a rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC). Účelem 1. stupně podpory je upozornit na nutnost potřeby úprav ve vzdělávání nebo školských službách, zapojení do kolektivu a individuálního přístupu k žákovi. Učiteli by podpůrná opatření měla přinést více možností v individualizaci výuky podle potřeb žáka. Jedná se o žáky, 

u kterých se projevují různé obtíže ve vzdělávání.

U 1. stupně podpory škola identifikuje speciální potřeby žáka. Navrhuje, realizuje a vyhodnocuje podpůrná opatření

v 1. stupni podpory. V případě, že tato podpůrná opatření stačí k naplnění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, se budou používat do té doby, po kterou budou efektivní. V případě, že nejpozději do šesti měsíců zjistíme, že podpůrná opatření, která realizujeme, nestačí a nenastalo očekávané zlepšení ve výkonech žáka, budeme kontaktovat prostřednictvím zákonného zástupce školské poradenské zařízení.

Podpůrná opatření 2. až 5. stupně už neurčuje škola, ale školské poradenské zařízení. Speciálně pedagogické centrum nebo pedagogicko-psychologická poradna žákovi stanoví konkrétní podpůrná opatření, která odpovídají druhému, třetímu, čtvrtému nebo pátému stupni podpory.

V případě potřeby se při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bude pracovat podle plánu pedagogické podpory (PLPP) a poté podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci speciálního pedagoga a má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Speciální pedagog stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným.

V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9. ročník, bude na základě doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku upravován podle potřeb žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště.

V případě doporučení školského poradenského zařízení k úpravě výstupů vzdělávání a vytvoření IVP u žáka s LMP (od 3. stupně podpory) vychází škola z doporučené minimální úrovně výstupů v upraveném RVP ZV a přihlédnutím ke speciálním vzdělávacím potřebám žáka a využívá při tom metodického průvodce, ve kterém bude vypracována metodická podpora pro stanovení obsahů očekávaných výstupů pro každý ročník.

 

Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami používáme individuální hodnocení, které souvisí s nutností rozlišení při zadávání práce – dle schopností a výkonu konkrétního žáka tak, aby došlo k jeho pozitivní motivaci k dalšímu učení. Sledování výkonů žáka v průběhu vyučování, jeho připravenost na vyučování, různé druhy prověřování jeho vědomostí, dovedností, návyků a různé druhy zkoušek – písemné, ústní apod. Může se použít i rozšířená forma hodnocení, které postihují nejen znalostní úroveň, ale také informace o průběhu učení, jeho aktuálním stavu a kvalitě – například slovní hodnocení. O toto si musí zákonný zástupce žáka požádat.

 

Mezi podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory patří v naší škole:

 

METODY VÝUKY:

 • respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků

 • metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi

 • důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu

 • respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů

 

ORGANIZACE VÝUKY:

 • střídání forem práce a činností během výuky

 • využívání skupinové výuky

 • postupný přechod k systému kooperativní výuky

 • v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka

 

K úspěšnému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami přispívají podmínky, které jsou v naší základní škole vytvořeny:

·         bezbariérový přístup do školy, vybavení dvou schodišť plošinami, bezbariérové toalety a úpravy interiérů tříd

·         uplatňování principů diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností

·         používání potřebných a dostupných kompenzačních pomůcek, vhodných učebnic a učebních pomůcek

·         zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků z oblasti speciální pedagogiky

·         účast pedagogických asistentů

·         úzká spolupráce s rodinou, školskými poradenskými zařízeními a vyučujícími

 

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

 

Mimořádně nadaným žákem je takový jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. V oblasti rozumových schopností je nadaným žákem takový žák, u kterého bylo jeho mimořádné nadání potvrzeno na základě pedagogicko-psychologického vyšetření. V dalších oblastech nadání se vyjadřuje školské poradenské zařízení zejména ke specifikům žákovy osobnosti, která mohou ovlivnit průběh jeho vzdělávání; stupeň nadání posuzuje odborník v příslušném oboru, ke kterému se nadání vztahuje, na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Žáci jsou vzděláváni v běžné třídě s využitím speciálních metod, postupů, forem a způsobů vzdělávání, didaktických materiálů a je jim poskytována odborná pomoc ve školských poradenských zařízeních. Pokud vzdělávání žáka vyžaduje úpravy, je vytvořen na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny individuální vzdělávací plán (IVP). Tento plán pro mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, se školním speciálním pedagogem, školským poradenským zařízením a s rodiči. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu. Při jeho sestavování vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. Školní speciální pedagog zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Speciální pedagog po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získáním písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy a zaznamená tyto údaje do školní matriky.

 

 

Mezi specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků může například být:

 • předčasný nástup dítěte ke školní docházce

 • vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech

 • účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v jiné škole

 • občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka

 • obohacování vzdělávacího obsahu

 • zadávání specifických úkolů, projektů

 • příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol

 • nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit

 

Před přeřazením žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení, souhlas vedení školy a zákonného zástupce žáka. Princip vzdělávání je často doprovázen metodami obohacování, umožňuje seskupování žáků podle úrovně dosažených kompetencí a vytváření věkově heterogenních skupin. Škola také dbá na návaznost dalších vzdělávacích možností, včetně možnosti návratu do původní třídy, pokud se tento přístup ukáže jako nevhodný.

 

O obsahu, průběhu vzdělávání a další péči poskytované žákovi ve škole, provádí záznam odpovědný pedagogický pracovník školy, obvykle třídní učitel ve spolupráci se školním speciálním pedagogem a učitelem příslušného předmětu. Záznam je součástí osobní dokumentace žáka.

Vedení dokumentace žáka se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat a údajů.

Při vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných bude naše škola spolupracovat s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Havířově. Pracovnice této instituce poskytují konzultace podle potřeby. Pedagogové naší školy se vzdělávají

v této problematice v rámci jejich DVPP.

bottom of page